Nguyễn Bão
Du lịch và viết lách là sở thích của mình.